Research Reports No.16

The Kitora Tumulus Star Atlas Constellations Photo Book

Nara National Research Institute for Cultural Properties
Research Report Vol.16

 

Table of Contents

 

ChapterⅠ:Description of the Kitora Star Atlas

1.Abstract of the Kitora Tumulus Star Atlas 2

2.Examining Painting Process of the Kitora Star Atlas 11

3.The Kitora Star Atlas and the Starry Sky 17


ChapterⅡ:Description of Constellations

1.Ziweiyuan dongfan 2.Zweiyuan xifan 3.Beiji  24

4.Beidou・ 5.Fu 6.Bagu 7.Wenchang 26

8.Taiweiyuan dongfan 9.Taiweiyuan xifan 10.Wudizuo 28

11.Tanshiyuan dongfan 12.Dizuo 13.Hou 30

14.Dou 15.Hu 16.Zongren 32

17.Jiaoxiu 18.Nanmen 19.Kulou 34

20. Knagxiu 21.Dajiao 22.Dixiu 36

23.Qiguan 24.Fangxiu 25.Xinxiu 38

26.Jizu 27.Weixiu 28.Tianjiang 40

29.Jixiu 30.Douxiu 31.Jian 42

32.Niuxiu 33.Hegu 34.Zhinü 44

35.Nüxiu 36.Tianjin 37.Xuxiu 46

38.Weixiu 39.Tianqian 40.Zaofu 48

41.Shixiu 42.Leibizhen 43.Beiluo shimen 50

44.Bixiu 45.Fuzhi 46.Kuixiu 52

47.Tusikong 48.Louxiu 49.Tiancang 54

50.Tianyu 51.Weixiu 52.Maoxiu 56

53.Bixiu 54.Fu'er 55.Jiuzhou shukou 56.Zixiu 58

57.Shenxiu・ 58.Fa 59.Jingxiiu 60.Junshi 61.Yeji 60

62.Tianlang 63.Hushi 64.Laoren 62

65.Guixiu・ 66.Jishiqi 67.Waichu 68.Liuxiu 64

69.Xingxiu 70.Yixiu 71.Zhangxiu 66

72.Zhenxiu 73.Zuoxia 74.Changsha 68

English Summary  71

 

The Date of Issue: March 31, 2016
Independent Administrative Institution
Nara National Research Institute for Cultural Properties
2-9-1 Nijo-cho, Nara City 630-8577, Japan

 

2016年3月31日 発行

奈良文化財研究所研究報告 第16冊

キトラ古墳天文図 星座写真資料

上に戻る